Moje życie poświęciłem teatrowi

Moje Pasje

Od najmłodszych lat zakochany w teatrze swoje życie poświęciłem teatrowi. Studiowałem indywidualnie „oświetlenie teatralne” (wówczas nieznany kierunek studiów w Polsce) równolegle podejmując pracę w Teatrze Syrena a nastepnie w Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim pracowałem 10 lat. Później pracowałem w Teatrze Narodowym.

Przygotowywałem oprawę świetlną wielu spektakli premierowych Teatru Polskiego w Warszawie. Jako główny inżynier (Teatr Polski) i dyrektor techniczny (w Teatrze Narodowym) nadzorowałem przygotowanie opraw scenograficznych do wielu spektakli. Współpracowałem z wieloma znakomitymi inscenizatorami i scenografami m.inn.: Maciejem Z. Bordowiczem, Kazimierzem Dejmkiem, Adamem Hanuszkiewiczem, Augustem Kowalczykiem, Mariuszem Chwedczukiem, Adamem Kilianem, Marianem Kołodziejem, Andrzejem Kreütz-Majewskim, Krystyną Meissner, Tadeuszem Mincem, Anną Minkiewicz, Krzysztofem Pankiewiczem, Michałem Pawlickim, Janem Polewką, Jerzym Rakowieckim, Teresą Roszkowską, Andrzejem Sadowskim, Janem Skotnickim, Józefem Szajną, Zofią Wierchowicz, Ryszardem Winiarskim,  Xymeną Zaniewską i z wieloma innymi.

W czasie stanu wojennego, gdy teatr został całkowicie upolityczniony, stwierdziłem, że dla teatru więcej mogę zrobić nie będąc w teatrze. Doprowadziłem do powstania firmy OTO (www.oto.teatr-tv) zajmującej się projektowaniem i wyposażeniem teatrów oraz obiektów widowiskowych. W okresie 30-letniej działalności zrealizowaliśmy bardzo wiele projektów. Jeden z naszych projektów na salę teatralną w kopalni Soli w Wieliczce wraz 4 innymi projektami niekonwencjonalnych polskich scen teatralnych, otrzymał srebrny medal na światowej wystawie Scenografii i Architektury Teatralnej Praskie Quadriennalle. Więcej informacji w dziale O FIRMIE.

Przygotowałem oprawę świetlną 6 kolejnych polskich ekspozycji Światowej Wystawy Scenografii i Architektury Teatralnej Quadriennale w Pradze.

Wraz z zespołem OTO przygotowałem i realizowałem oprawę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie) Polskiego Pawilonu na Expo 2000 w Hanowerze i obsługę wszystkich wydarzeń, które odbywały się tam każdego dnia przez okres 6 miesięcy. Przy realizacji expo 2000 współpracowałem ze znakomitymi scenografami: Andrzej Kreütz-Majewskim oraz Borisem Kudliczką, autorami projektu Polskiego Pawilonu.

 Fotografia towarzyszyła mi zawsze, w pewnym okresie ukierunkowałem ją na fotografię teatralną. Pozwoliło mi to na połączenie moich dwóch największych pasji: teatru i fotografii. Realizuję różnorodne projekty fotograficzne o tematyce teatralnej. Chciałbym miłośnikom teatru przybliżyć kulisy teatru, pracę aktora nad rolą, proces tworzenia spektakli, zanikające rzemiosła teatralne oraz pokazać twórców teatru przy pracy…

 W międzyczasie ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS – Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych (moduły: Dramaturgia, Nowatorskie Praktyki Artystyczne, Producent/Kurator, Teatr jako projekt oraz nowe technologie i języki).

Uczęszczam na próbach prasowych przed nowymi premierami. Często moim projektom fotograficznym będą towarzyszyły rozmowy z twórcami, aktorami, tancerzami i specjalistami teatralnymi. Wykonuję zdjęcia w czasie spektakli, w czasie prób czytanych, prób sytuacyjnych i oraz prób generalnych: photo-oto.com, photo-oto.com/teatr/.
Pasjonuje mnie praca dokumentująca cały proces twórczy od pierwszej próby czytanej do premiery. W lutym 2015 zakończyłem wieloetapowy projekt fotograficzny w którym z aparatem fotograficznym dokumentowałem cały proces twórczy spektaklu dyplomowego Szkoły Aktorskiej Machulskich „Zimne dziecko”.  Autorem spektaklu jest popularny dramatopisarz i dramaturg niemiecki młodego pokolenia Marius Von Mayenburg. Reżyserował spektakl Krzysztof Ogłoza, pedagog Szkoły Aktorskiej.

W okresie 13.03 – 17.05.2018 z aparatem fotograficznym asystowałem w Teatrze Polskim w Warszawie wszystkim próbom spektaklu „Król” wg. powieści Szczepana Twardocha w adaptacji Pawła Demirskiego. Spektakl reżyserowała Monika Strzępka.

Od lat kondycja teatrów słabnie, a przez ostatni rok pandemii COVID-19 krytycznie się pogorszyła, dlatego też stworzyłem i prowadzę PRO BONO grupę TEATR (https://www.facebook.com/groups/919333224793302) pod hasłem RATUJMY TEATRY, która wspiera aktywność teatrów i artystów teatru w ich walce o przetrwanie.

Tomasz Ostrowski.

From an early age in love with theater, I dedicated my life to theater. I studied individually “theatrical lighting” (at that time an unknown field of study in Poland) at the same time taking a job at the Syrena Theater and then at the Polish Theater. I worked at the Polish Theater for 10 years. Later I worked at the National Theater.

I prepared the lighting design of many premiere performances of the Polish Theater in Warsaw. As chief engineer (Polish Theater) and technical director (at the National Theater), I supervised the preparation of the stage settings for many plays. I worked with many outstanding stage designers and scenographers, including Maciej Z. Bordowicz, Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, August Kowalczyk, Mariusz Chwedczuk, Adam Kilian, Marian Kołodziej, Andrzej Kreütz-Majewski, Krystyna Meissner, Tadeusz Mincem, Anna Minkiewicz, Krzysztof Pankiewicz, Michał Pawlicki, Jan Polewka, Jerzy Rakowiecki, Teresa Roszkowska, Andrzej Sadowski, Jan Skotnicki, Józef Szajna, Zofia Wierchowicz, Ryszard Winiarski, Xymena Zaniewska and with many others.

During martial law, when the theater was completely politicized, I found that I could do more for the theater without being in the theater. I led to the establishment of OTO (www.oto.teatr-tv), a company dedicated to designing and equipping theaters and performance venues. During our 30 years in business, we have completed a great many projects. One of our projects for a theater hall in the Wieliczka Salt Mine, along with 4 other projects for unconventional Polish theater stages, received a silver medal at the Prague Quadriennalle world exhibition of stage design and theater architecture. For more information, please see the ABOUT COMPANY section.

I prepared the light setting for 6 consecutive Polish exhibitions of the World Exhibition of Stage Design and Theater Architecture Quadriennale in Prague.

Together with the OTO team, I prepared and realized the technical setting (lighting, sound system) of the Polish Pavilion at Expo 2000 in Hannover and the handling of all events that took place there every day for a period of 6 months. During the realization of the Expo 2000 I cooperated with excellent stage designers: Andrzej Kreütz-Majewski and Boris Kudliczka, authors of the Polish Pavilion project.

Photography has always accompanied me, at one time I directed it towards theater photography. This allowed me to combine my two greatest passions: theater and photography. I realize a variety of photographic projects with a theatrical theme. I would like to bring theater lovers closer to the backstage of the theater, the actor’s work on a role, the process of creating performances, disappearing theater crafts and show theater artists at work….

In the meantime, I completed postgraduate studies at the SWPS Humanities University – Laboratory of New Theatrical Practices (modules: Dramaturgy, Innovative Artistic Practices, Producer/Curator, Theater as a Project and New Technologies and Languages).

I attend press rehearsals before new premieres. Often my photography projects will be accompanied by conversations with creators, actors, dancers and theater professionals. I take photos during performances, during read-throughs, situation rehearsals and and dress rehearsals: photo-oto.com, photo-oto.com/theater/.

I am passionate about working to document the entire creative process from the first read-through rehearsal to the premiere. In February 2015, I completed a multi-stage photography project in which I documented the entire creative process of the Machulski Acting School’s graduation play “Cold Child” with my camera.  The play was written by popular German playwright and dramatist of the younger generation Marius Von Mayenburg. The play was directed by Krzysztof Ogłoza, an educator at the Acting School.

In the period of 13.03 – 17.05.2018, with a camera, I assisted at the Polish Theater in Warsaw with all rehearsals of the play “The King” based on the novel by Szczepan Twardoch, adapted by Pawel Demirski. The play was directed by Monika Strzępka.
For years, the condition of theaters has been weakening, and over the last year of the COVID-19 pandemic it has critically worsened, which is why I created and run PRO BONO group TEATR (https://www.facebook.com/groups/919333224793302) under the slogan SAVE THEATERS, which supports the activity of theaters and theater artists in their fight for survival.

Tomasz Ostrowski.